Medipraktik Praktický lékař v Rýmařově

ochrana osobních údajů

GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů
MUDr. Věra Špicerová
IČO: 60042648
Sídlo: Sadová 4, Rýmařov, 79501

MUDr. Darja Lašáková
IČO:
Sídlo:
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb vykazování hrazených zdravotních služeb
vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněných osobám
organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je:
splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány pro dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. 
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:
právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme,
právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předáníí jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě , že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém případě pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Odběry

Po
06:30-07:30
Út
06:30-07:30
St
06:30-07:30
Čt
06:30-07:30
06:30-07:30

Akutní pacienti

Po
07:30-09:00
Út
13:00-15:00
St
07:30-09:00
Čt
07:30-09:00
07:30-09:00

Objednaní pacienti

Po
09:30 - 13:00
Út
07:30-11:00, 15:00-18:00
St
09:00 - 13:00
Čt
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00

© 2020, Pro Medipraktik Radek Zatloukal. Všechna práva vyhrazena.

UPOZORNĚNÍ ČÍSLO 1

Vzhledem k velkému zájmu o očkování a přeočkování na COVID nabízíme od 01.12.2021 každou středu (tzn. 01.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021) očkování všech, 

 

BEZ OBJEDNÁNÍ,

 

v čase od 10.00 do 15.00, v ordinaci Medipraktik
v 1. patře na Poliklinice Rýmařov.

 

Očkování je možné i pro neregistrované pacienty.

 

 

Pacienti, kteří kteří jdou na TŘETÍ dávku, budou očkováni vakcínou Comirnaty – Pfizer.

 

Pacienti, kteří jdou na PRVNÍ dávku, budou očkováni vakcínou Janssen – Johnson.

 

 

Pro již objednané pacienty termíny závazně platí.
Dekujeme.

 

UPOZORNĚNÍ ČÍSLO 2

Denně očkujeme proti chřipce.

PONDĚLÍ 12:00 – 13:00

ÚTERÝ 16:00 – 17:00

STŘEDA 12:00 – 13:00

ČTVRTEK 12:00 – 13:00

PÁTEK 12:00 – 13:00

BEZ OBJEDNÁNÍ

—————

 

INFORMACE

COVID-19

PROSÍM, VSTUPUJTE DO PROSTOR ORDINACE POUZE S RESPIRÁTOREM TŘÍDY FFP2, KN 95 NEBO VYŠŠÍ. TAKÉ PROSÍM SLEDUJTE VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ORDINAČNÍ DOBA

V současné době stále platí, že k vyšetření se pacienti musí objednávat z důvodu nařízení vlády na epidemii COVID. Akutní doba na ošetření je dočasně zrušena.

ODBĚRY

Provádíme denně v odběrové ambulanci v čase 6:00-8:30 na poliklinice ve 2. patře.

TEST NA COVID

V čase 6:00-8:30 bez objednání provádíme antigenní testy na COVID v odběrové ambulanci.

Test je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze pro řádně očkované pacienty nebo pro děti do 18 let. Ostatním pacientům test zdravotní pojišťovna nehradí a je zpoplatněn částkou 200,- Kč.


VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI PROTILÁTEK PROTI VIRU SARS-CoV-2

Nabízíme vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Vyšetření je prováděno z kapilární krve pomocí imunochromatografické metody.

Na základě vyšetření přítomnosti protilátek v krvi je možné určit, zda organismus přišel
v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2, či zda se nejedná o aktuálně probíhající infekci.

Pro koho vyšetření je vhodné:

  • máte-li podezření na prodělání nákazy covid-19 s malými nebo žádnými příznaky;
  • jste po ukončení karantény, jste bez zdravotních potíží a chcete se ujistit, že jste onemocnění neprodělali.

Pro koho vyšetření není vhodné:

  • pro osoby s akutními příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel). V případě výskytu klinických příznaků onemocnění, prosím, zrušte termín odběru a kontaktujte svého lékaře.

Odběr:

Vyšetření se provádí z odběru kapilární krve. Odběr není nutno provádět na lačno.

Interpretace výsledku:

Protilátky třídy IgM jsou ukazatelem časné infekce a objevují se zpravidla po 6 – 11 dnech
od nástupu příznaku onemocnění COVID-19. Protilátky třídy IgG jsou ukazatelem prodělané infekce, tvoří se za 2 – 3 týdny od prvních klinických příznaků onemocnění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výsledný protokol neslouží jako doklad o bezinfekčnosti. Jedná se pouze o metodu vyšetření na vlastní žádost pacienta. Vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.

Cena vyšetření je 400,- Kč.

Objednávejte se na adrese: ordinace@medipraktik.cz

PŘED NÁVŠTĚVOU ORDINACE SI PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ ODKAZY. DĚKUJEME.

  1. Co dělat, když mám příznaky COVID-19  a co bude následovat /podrobnosti zde/
  2. Karanténa a izolace COVID-19 /podrobnosti zde/
  3. Jak na domácí léčbu při infekci dýchacích cest u dospělých COVID-19 /podrobnosti zde/
  4. Elektronické dokumenty v souvislosi s pandemií COVID-19 /podrobnosti zde/
  5. Kdy a jak do nemocnice? COVID-19 /podrobnosti zde/
  6. Komunikace s ordinací praktického lékaře COVID-19 /podrobnosti zde/
  7. Prevence a psychohygiena v době pandemických opatření COVID-19 /podrobnosti zde/

Ordinace MUDr. Špicerová, MUDr. Lašáková, MUDr. Vaštíková.

tel: 554 213 253

tel: 554 211 963

e-mail: ordinace@medipraktik.cz